Littie of Littienie

Privacyverklaring Littie of Littienie Helmond

Littie of Littienie verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van de persoonsgegevens door de vereniging.

Littie of Littienie streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten we daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens.

Dit geldt ook voor Littie of Littienie. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe de vereniging Littie of Littienie voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Littie of Littienie persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Het bestuur van de vereniging
 • De vrijwilligers van de vereniging
 • Mensen die interesse tonen om als vrijwilliger activiteiten binnen de vereniging te gaan uitvoeren.
 • Mensen die deel hebben genomen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten en/of acties.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar de vereniging een relatie mee heeft of wil krijgen of heeft gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens binnen de vereniging Littie of Littienie?

 • Het bestuur
 • De wedstrijdcommissie
 • De persvertegenwoordiger
 • De webmaster
 • De kantinevrijwilligers
 • De onderhoudscommissie


Al deze onderdelen van de vereniging verwerken persoonsgegevens

Waarvoor verwerkt Littie of Littienie persoonsgegevens?

 • Om lid te kunnen zijn/worden van het bestuur van de vereniging
 • Om aan de slag te gaan als vrijwilliger
 • Om een andere relatie met ons te gaan en/of in stand te houden
 • activiteiten enz.


Hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. Bestuur, vrijwilligers en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten enz.

Bij vragen aan bijvoorbeeld het bestuur of aan de commissie, verwerken wij persoonsgegevens om iedereen binnen de vereniging en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie. Voor dit soort mailingen kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door dit door te geven aan de secretaris van de vereniging.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politiek of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d.

Verwerkt Littie of Littienie bijzondere persoonsgegevens?

Nee, de vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging en de deelname aan activiteiten. De vereniging draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daarnaar handelt.

Hoe gaat Littie of Littienie met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor he doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen het organisatieonderdeel waar iemand deel van uit maakt kan degene die belast is met de dit del van de organisatie de persoonlijke gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Littie of Littienie wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardig doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkers overeenkomst is overeengekomen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan de deelname aan de vereniging worden in beperkte vorm na beëindiging van deze deelname bewaard.

Voor persoonlijke gegevens geldt hiervoor een bewaartermijn van 2 jaar. Voor financiële gegevens geldt hiervoor een termijn van 7 jaar (voor zover fiscaal verplicht).

Kan ik zien welke gegevens Littie of Littienie van mij verwerkt?

Elk bij de vereniging betrokken individu heeft recht op inzage in de gegevens die de vereniging verwerkt. Neem daarvoor contact op met de secretaris van de vereniging.

Indien gewenst kun je ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging Littie of Littienie kun je terecht bij het bestuur.

AVG verklaring en datalekken

Er is sprake van een datalek als er persoonsgebonden gegevens onbedoeld en ongewenst beschikbaar komen. Een datalek kan ontstaan door bijvoorbeeld:

 • Een usb-stick kwijtraken
 • Een gestolen laptop
 • Papieren met gegevens kwijtraken
 • Inbraak in ons systeem, enz.


Bij constatering van een datalek, dit meteen doorgeven aan secretariaat van Littie of Littienie